Vårt uppdrag

I Sverige finns det två olika typer av arkiv, offentliga och enskilda. De offentliga arkiven har sitt ursprung i en skattefinansierad verksamhet på myndigheter, regioner och kommuner. De omfattas av ett detaljerat regelverk som säger hur handlingarna ska bevaras och tillgängliggöras.

De enskilda arkiven har skapats av en privat verksamhet, exempelvis av privatpersoner, föreningar eller företag. För de arkiven finns i stort sett inga regler, även fast de kan vara minst lika viktiga att bevara. Östergötlands Arkivförbund har i uppdrag att se till att enskilda arkiv sparas och tillgängliggörs som om de vore offentliga.

Föreningens ändamål

Östergötlands Arkivförbund är en politiskt obunden ideell förening med ändamål att:

  • vara en resurs för och samordna de lokala enskilda arkiven i länet
  • verka för att göra samlingar tillgängliga för allmänhet och forskare genom centrala register och databaser.
  • inventera, förteckna, vårda och bevara arkivhandling
  • väcka intresse för och bedriva forskning med tyngdpunkt på de enskilda arkiven i Östergötland
  • förmedla och levandegöra den kunskap som arkivet förfogar över

Anslagsgivare

Vår verksamhet finansieras främst genom medel från staten och regionen som förmedlas av Region Östergötland inom Samverkansmodellen. Vi verkar inom området regional enskild arkivverksamhet som är utpekat av Kulturrådet som ett av flera prioriterade verksamhetsområden. Utöver grundanslaget söker vi även projektanslag från stiftelser, kommuner och fonder samt har intäkter genom försäljning av bl.a. böcker samt genom medlemsavgifter m.m.

Genom Samverkansmodellen upphörde tyvärr möjligheten att söka statsbidrag till medlemsarkiven från Riksarkivet. Innan dess förmedlade vi medel till hyllinredning i Norrköping, Linköping, Mjölby, Söderköping, Boxholm, Ydre och Ödeshög. Sammanlagt har vi genom åren mottagit 1.4 miljoner kronor i statsbidrag till inventeringar, hyllinredningar vid de lokala arkiven, datorutrustning och verksamhet inom företagssektorn.

Medlemsarkiv

I Östergötland saknas en central depå för enskilda arkiv. Istället sker själva förvaringen hos våra lokala medlemsarkiv, som finns i alla kommuner. För näringslivsarkiv, alltså arkiv efter företag, har vi en depå i Facits gamla centralarkiv i Åtvidaberg.

Distriktsorganisationer

Hos oss är distriktsorganisationer och nationella organisationer medlemmar. Vi ser till att deras arkiv förvaras hos Linköpings Föreningsarkiv eller Norrköpings Föreningsarkiv. Distriktsmedlemmarna erlägger en årsavgift, där en del går till respektive arkiv, s. k. hyllmeteravgift. Föreningar på lokal nivå ansluts till ett lokalt medlemsarkiv och lämnar sina handlingar där. Distriktsmedlemmar och medlemsarkiv har rätt att sända ett ombud till årsmötet varje år och ingår därmed i vårt högsta beslutande organ.