Vårt uppdrag

Östergötlands Arkivförbund har i uppdrag att samordna enskilda arkiv i länet, se till att de sparas och tillgängliggörs. Vi har Region Östergötlands uppdrag, som en del av kultursamverkansmodellen, i syfte att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

Enskilda arkiv visar kultur och kulturarv från både ideella sektorn och näringslivet: från personer, byar, gårdar, föreningar och företag. Idag omfattas inte enskilda arkiv av lagstiftningen, till skillnad från offentliga arkiv. Detta begränsar dess skydd och resurser, och gör att privatpersoner, föreningar och organisationer måste engagera sig för att arkiven ska sparas. Östergötlands Arkivförbund arbetar aktivt för att arkiven ska bevaras långsiktigt och säkert, och gör det möjligt för allmänheten och forskare att ta del av handlingarna.

Föreningens ändamål

Östergötlands Arkivförbund har följande ändamål:

  • Vara en resurs för och samordna de enskilda arkiven i länet.
  • Verka för att göra samlingar tillgängliga för allmänheten och forskare genom centrala register och databaser.
  • Inventera, förteckna, vårda och bevara arkivhandlingar.
  • Väcka intresse för, och bedriva forskning, med tyngdpunkt på de enskilda arkiven i Östergötland.
  • Förmedla och levandegöra den kunskap som arkivet förfogar över.

Finansiering

Vår verksamhet finansieras till största delen av pengar från staten och regionen. Vi är en del av Kultursamverkansmodellen i Region Östergötland, där vi arbetar inom regional enskild arkivverksamhet. Till viss del finansieras vi även av projektmedel från stiftelser, kommuner och fonder. Vi får även vissa intäkter genom försäljning av material och medlemsavgifter.

Medlemsarkiv och arkivlokaler

I Östergötland saknas en central depå för enskilda arkiv. De förvaras istället lokalt runtom i hela länet. Platserna för arkiven varierar utifrån typ av medlemsarkiv och är organiserat på följande sätt:

  • Enskilda medlemsarkiv förvarar sina arkiv lokalt i sina respektive arkivlokaler som finns runtom i varje kommun.
  • Enskilda näringslivsarkiv förvaras i vår gemensamma depå i Åtvidaberg, i Facettens arkiv.
  • Medlemsarkiv från distriktsorganisationer och riksorganisationer förvaras på Linköpings Föreningsarkiv eller Norrköpings Föreningsarkiv.