7 A

Immigranternas kulturarv. Projekt Norrköping

ÖLFA:s skriftserie nr 7, 1999. Red. Mona Hallström. 10 kr.
Beställning: info@www.ostergotlandsarkivforbund.se eller 011-12 28 90.

Finns även inskannad som PDF

Detta sjunde nummer avhandlar en inventering av föreningar med immigrantanknytning i Norrköpings kommun. Vi har valt att kalla projektet Immigranternas kulturarv. Projekt Norrköping. Kommunen använder beteckningen invandrarföreningar. Varför vi har valt en annan benämning beror på att vi vill utgå från en bred definition, så att även idrottsföreningar, kvinnoföreningar, ungdomsorganisationer, kulturella, politiska och religiösa organisationer kunde inkluderas i undersökningen. Så har även bland de religiösa organisationerna undersökts muslimska, judiska, ortodoxa och katolska samfund. En del av dessa samfund har funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka, medan andra samfund och religiösa sammanslutningar är en följd av invandringen sedan efterkrigstiden.

Inventeringen tillkom med anledning av att Riksarkivet i augusti 1995 startade projektet ”Invandrarnas kulturarv” med huvudsyftet att genom inventering av arkiv, rådgivning, utbildning och insamling se till att invandrarna och deras organisationer blir en del av det nationella kulturarvet. Sedan 1990 har det utförts regionala inventeringar i Uppsala och Skåne. I Östergötland startade projektet 1 februari 1999 och har pågått hela våren. Inventeringen har begränsats till Norrköpings kommun på grund av det stora antalet föreningar i kommunen. Emellertid är det dock ÖLFA:s avsikt att efterhand bredda inventeringen till att omfatta hela länet. Inventeringens syfte var att karlägga förekomsten av föreningar i kommunen samt inventera och insamla deras arkiv samt informera om arkivfrågor.

Projektledare har varit fil kand Mona Hallström och projektansvarig länsarkivarie Börje Hjort. Projektet har samarbetat med Riksarkivet, Skånes Arkivförbund, kommunens fritidskontor, Integrationsverket och Linköpings Universitet, Campus Norrköping: Tema Etnicitet. Inventeringen har finansierats av Riksarkivet och ÖLFA.

För detta nummer av skriftserien svarar Mona Hallström. Ett kapitel har skrivits av professor Rune Johansson, Campus Norrköping: Tema Etnicitet. ÖLFA vill framföra sitt hjärtliga tack för deras insatser. Skriften har finansierats av ÖLFA.

ÖLFA i juni 1999

Börje Hjort
Länsarkivarie